Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 1995/33: Verspreiding en uitvoering van de documenten en beslissingen van de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministeriële comités, het Overlegcomité federale regering – gemeenschaps- en gewestregeringen
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 20/06/1995
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Verspreiding en uitvoering van de documenten en beslissingen van de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministeriële comités, het Overlegcomité federale regering - gemeenschaps- en gewestregeringen.


 

Omzendbrief VR 1995/33

Datum
: 20 juni 1995

 

De secretarie van de Vlaamse Regering staat onder het gezag van de secretaris van de Vlaamse Regering in voor de verspreiding van de documenten en beslissingen van de Vlaamse Regering, de Vlaamse ministeriële comités, het Overlegcomité federale regering - gemeenschaps- en gewestregeringen en de federale Interministeriële Conferenties (agenda's, nota's, mededelingen, beslissingen, notulen, ...).

De verzending van agenda, notulen, documenten en genotificeerde beslissingen aan de leden van de Vlaamse Regering, wordt geregeld in het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering (art. 8 en 9). Het huishoudelijk reglement voorziet tevens in het persoonlijk en het vertrouwelijk karakter van deze bescheiden (art. 12).

Om de diensten van de Vlaamse Regering die moeten instaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen, volledig en tijdig te informeren, worden de secretarissen-generaal van de zes departementen, elk wat hem betreft, in kennis gesteld van de voormelde documenten en beslissingen. Zij worden, met andere woorden, bezorgd aan de secretaris-generaal of de secretarissen-generaal waarvan de diensten rechtstreeks bevoegd of betrokken zijn bij de inhoud van het document of van de beslissing.

Het overzenden van de genotificeerde beslissingen van de Vlaamse Regering of van de Vlaamse ministeriële comités aan de secretaris(sen)-generaal wordt beschouwd als een formele opdracht tot uitvoering door de eigen diensten.

Wanneer de beslissing van de Vlaamse Regering of Vlaams ministerieel comité zonder verdere verduidelijking of uitwerking niet uitvoerbaar is, zal uiteraard een expliciete afzonderlijke ministeriële opdracht worden gegeven.

Alle voormelde documenten en beslissingen zijn van vertrouwelijke aard. Bijgevolg moet iedereen de nodige maatregelen nemen om het vertrouwelijk karakter van deze bescheiden te behouden.

Luc Van den Brande

Deze omzendbrief vervangt omzendbrief VE 92/33 van 16 september 1992