Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Interministeriƫle conferenties: Omzendbrief van 20 juni 2012
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 20/06/2012
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE INTERMINISTERIELE CONFERENTIES

1.
oprichting

Overeenkomstig artikel 31bis van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, heeft het Overlegcomité van 15 september 2004 beslist om de volgende Interministeriële Conferenties op te richten:

1. Institutionele Hervormingen

2. Economie en Energie

3. Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie

4. Wetenschapsbeleid en Cultuur

5. Buitenlands Beleid

6. Buitenlandse Handel

7. Financiën en Begroting

8. Binnenlandse Zaken

9. Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie

10. Ambtenarenzaken en Modernisering van de overheidsdiensten

11. Landbouwbeleid

12. Volksgezondheid

13. Leefmilieu

14. Integratie in de Maatschappij

15. Stedelijk Beleid en Huisvesting

16. Welzijn, Sport en Familie

 

Het Overlegcomité van 17 december 2008 de oprichting van een nieuwe Interministeriële Conferentie goedgekeurd:

17. Veiligheids- en handhavingsbeleid

Het Overlegcomité van 16 januari 2009 heeft eveneens zijn goedkeuring gehecht aan de oprichting van een achttiende Interministeriële Conferentie:

18. Drugs

Het Overlegcomité van 6 juni 2012 heeft de oprichting van een nieuwe Interministeriële Conferentie goedgekeurd:

19. Duurzame Ontwikkeling


2. samenstelling

De bovengenoemde Interministeriële Conferenties zijn samengesteld als volgt :

- Institutionele Hervormingen

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Economie en Energie

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Wetenschapsbeleid en Cultuur

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Buitenlands Beleid

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Buitenlandse Handel

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Financiën en Begroting

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Binnenlandse Zaken

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Ambtenarenzaken en Modernisering van de overheidsdiensten

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Landbouwbeleid

Staat / Gewesten / (+ Gemeenschappen voor vraagstukken inzake opleiding)

- Volksgezondheid

Staat /Gemeenschappen / Waals Gewest

- Leefmilieu

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Integratie in de Maatschappij

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Stedelijk Beleid en Huisvesting

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Welzijn, Sport en Familie

Staat /Gemeenschappen / Waals Gewest

-Veiligheids- en handhavingsbeleid

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Drugs

Staat / Gemeenschappen / Gewesten

- Duurzame Ontwikkeling   Staat / Gemeenschappen / Gewesten

De vertegenwoordigers van de Federale Staat en de deelstaten worden aangeduid bij beslissing genomen in de schoot van de betrokken Regering. Het betreft dus de respectieve Regeringsleden die bevoegd zijn voor de betrokken materie. Bovendien kan de vertegenwoordiging worden uitgebreid in functie van het specifiek te bespreken onderwerp.

In geval van regerings- of legislatuurwijziging in de schoot van de verschillende Regeringen zijn de betrokken Regeringen gehouden om de informatie betreffende de ministeriële vertegenwoordiging in de verschillende Interministeriële Conferenties onmiddellijk mee te delen aan de Centrale Secretarie van het Overlegcomité. Dit punt zal nadien ter informatie geagendeerd worden op het volgende Overlegcomité.

3. rol

3.1. De Interministeriële Conferenties hebben geen enkele dwingende beslissingsmacht maar zijn het meest aangepaste instrument voor een soepel en efficiënt overleg tussen de betrokken overheden, met eerbiediging van de autonomie van elk van hen.

3.2. Zij kunnen niet alleen het forum zijn voor de uitwerking van de samenwerkingsakkoorden waarvan sprake in artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, maar ook de plaats om aan de diverse medewerkingsprocedures die voorzien zijn in de wetten tot hervorming der instellingen, een vaste vorm te geven.

4. werking

4.1. De eigenlijke beraadslagingen en de vaststelling dat een procedure van betrokkenheid en van overleg, voorgeschreven door een wet tot hervorming der instellingen, werd nageleefd, gebeuren op het niveau van de Ministers en van de Staatssecretarissen, en overeenkomstig artikel 6 van het Protocol tot regeling van de onderscheiden vormen van medewerking tussen de Federale Regering en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen.

4.2. Elke Regering kan elk ontwerp van beslissing of beslissing van een Minister of een Regering, aanhangig maken bij hetzij de betrokken Interministeriële Conferentie, hetzij rechtstreeks bij het Overlegcomité, indien één van de belanghebbende partijen de samenwerkingsvormen, voorzien in het voornoemde protocol, niet heeft nageleefd (met uitzondering van de samenwerkingsakkoorden).

Het is slechts in het geval dat het Overlegcomité, overeenkomstig artikel 33 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wordt gevat, dat de betwiste beslissing of haar uitvoering wordt geschorst.

Wanneer voor dit ontwerp van beslissing in de volgende vergadering van de conferentie geen consensus kan worden bereikt over het naleven van de betrokken procedure, wordt de zaak bij het Overlegcomité aanhangig gemaakt overeenkomstig hetzelfde artikel 33.

4.3. Zonder afbreuk te doen aan wat volgt, geldt het hierbij in bijlage opgenomen huishoudelijk reglement voor elke Interministeriële Conferentie. Het staat elke Interministeriële Conferentie vrij om er een bijlage aan toe te voegen indien haar werking bijzondere bepalingen vereist, op voorwaarde dat deze bepalingen niet in strijd zijn met diegene bepaald in het huishoudelijk reglement. De vervolledigde huishoudelijke reglementen en de eventuele bijlagen moeten worden overgemaakt aan de Centrale Secretarie van het Overlegcomité.

4.4. De termijnen van bijeenroeping en verzending van de documenten moeten strikt worden toegepast, behalve indien er een uitdrukkelijke beslissing is van een Interministeriële Conferentie die noodzakelijk is voor haar werking.

4.5. Overeenkomstig de notificatie van het Overlegcomité van 15 september 2004, wordt het voorzitterschap van de Interministeriële Conferenties Institutionele Hervormingen, Buitenlands Beleid, Financiën en Begroting, en Binnenlandse Zaken, uitgeoefend door een Lid van de Federale Regering.

Het voorzitterschap van de Interministeriële Conferentie Veiligheids-en handhavingsbeleid wordt eveneens door een Lid van de Federale Regering uitgeoefend (beslissing van het Overlegcomité van 17 december 2008), zoals het voorzitterschap van de Interministeriële Conferentie Drugs (beslissing van het Overlegcomité van 16 januari 2009).

Overeenkomstig diezelfde notificatie van 15 september 2004 wordt het voorzitterschap van alle andere Interministeriële Conferenties alternerend uitgeoefend door elk van de entiteiten die lid zijn van de Interministeriële Conferentie, naargelang van de bevoegdheid van de Interministeriële Conferentie. Deze beurtwisseling zal elk jaar worden ingeschreven op de agenda van het Overlegcomité van september. De effectieve voorzitters voor het komende jaar voor elke Interministeriële Conferentie met alternerend voorzitterschap zullen er worden vermeld.

Wanneer het exclusieve bevoegdheden van deelgebieden en overleg tussen de deelgebieden betreft, nemen zij het initiatief en nemen ze het voorzitterschap afwisselend waar.

Elk jaar maken de voorzitters een jaarlijkse werkkalender over aan het Overlegcomité van oktober.

4.6. Een overzicht van de werkzaamheden en de voorziene bijeenroepingen van de Interministeriële Conferenties zal worden ingeschreven op de agenda van elk Overlegcomité.

4.7. De inschrijving op de agenda van het Overlegcomité van een punt dat uit een Interministeriële Conferentie voortkomt, zal geweigerd worden als alle documenten betreffende dat punt niet aan de Centrale Secretarie werden overgemaakt, overeenkomstig de bepalingen die in artikel 5 beschreven worden.

4.8. Net zoals het Overlegcomité kunnen de Interministeriële Conferenties eveneens hun eigen werkgroepen oprichten op permanente of occasionele basis.

Als ze op permanente basis worden opgericht, moet dat vermeld worden in een punt van een bijlage bij het huishoudelijk reglement.

Deze werkgroepen:

- worden samengesteld uit de vertegenwoordigers aangewezen door ieder gezagsniveau;

- worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van de voorzitter van de betrokken Interministeriële Conferentie;

- maken gebruik van de diensten van de Centrale Secretarie voor de verdeling van de documenten.

De Interministeriële Conferenties kunnen experten en/of parlementsleden uitnodigen in deze werkgroepen.

4.9. De definitieve agenda's en de goedgekeurde notulen van de Interministeriële Conferenties worden door elke voorzitter (in het geval van roterend voorzitterschap, zowel door de federale voorzitter, als door een voorzitter van de deelgebieden) van een Interministeriële Conferentie overgemaakt aan alle Parlementen, volgens de modaliteiten die hij bepaalt.

5. logistiek

5.1. De Secretarie van het Overlegcomité is een vaste Centrale Secretarie ter beschikking van het Comité en van de Interministeriële Conferenties.

5.2. Algemene opdrachten van de Centrale Secretarie:

- Verdeling, registratie en archivering van de documenten en de notulen betreffende het Overlegcomité en de Interministeriële Conferenties;

- registratie en archivering van ten minste een voor eensluidend verklaard afschrift van alle samenwerkingsakkoorden, ondertekend met toepassing van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, en van het origineel van ieder akkoord waarbij de Staat partij is, en het coördineren van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad;

-  nazicht van de ontwerpen van samenwerkingsakkoord op het wetgevend vlak.

5.3. Het bestaan van de Centrale Secretarie doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de Conferenties om een geïnstitutionaliseerde band te scheppen tussen de bevoegde Federale en Gemeenschaps- of Gewestadministraties (zie het protocol tot regeling van de onderscheiden vormen van medewerking tussen de Federale Regering en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen).

5.4. Iedere voorzitter van een Interministeriële Conferentie duidt een secretariaat aan om de opmaak van de agenda en de notulen te verzekeren, en om de ontvangst te coördineren van de nota’s en alle andere documenten nuttig voor de vergaderingen.

5.5. Een technische coördinator wordt aangeduid voor de Kanselarij van de Eerste Minister en de Kanselarijen van de Minister-Presidenten van de deelstaten.

De secretaris van elke Interministeriële Conferentie richt aan de technische coördinator van de overheid die de Interministeriële Conferentie voorzit en waarvan hij het secretariaat verzekert, een afschrift van de documenten die moeten verdeeld worden aan de leden.

De secretaris bezorgt deze eveneens elektronisch aan de Centrale Secretarie van het Overlegcomité die zal instaan voor de gecentraliseerde verdeling van de documenten via de informatica toepassing van de besloten gebruikersgroepen, en dit onverminderd de termijnen bepaald in de artikelen 7, § 2, 9, 2de lid en 11, van het huishoudelijk reglement van de Interministeriële Conferenties.

Enkel de leden van het Overlegcomité en de leden van de betrokken Interministeriële Conferenties hebben toegang tot de informatica toepassing van de besloten gebruikersgroepen, via de aangeduide personen in de verschillende betrokken beleidscellen of kabinetten.

De namen en de coördinaten van deze personen worden meegedeeld aan de Centrale Secretarie van het Overlegcomité door de secretaris van elke Conferentie.

20 juni 2012

De Eerste Minister,

Elio DI RUPO