Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Lijst van de voorzitters, secretarissen en technische coƶrdinatoren van de Interministeriƫle Conferenties
Aard document: Beslissing Vlaamse Regering
Datum document: 05/11/2013
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

 

LIJST VAN VOORZITTERS, SECRETARISSEN EN VAN TECHNISCHE COORDINATOREN VAN DE INTERMINISTERIËLE CONFERENTIES

 2013

pagebreakVOORZITTERS EN SECRETARISSENpagebreakTECHNISCHE COÖRDINATEN KANSELARIJEN


pagebreak

5 november 2013
Nota aan het Overlegcomité Punt 4 a) & b)

1. Uiteenzetting


Tijdens de voorbereidende vergadering van 16 september 2013, werd een voorstel gedaan inzake de voorzitterschappen van de IMC’s.

Dit voorstel bestond uit het aanbrengen van een mini-wijziging van het in 2012 gesloten akkoord rond de voorzitterschappen van de IMC’ s (alternerende voorzitterschappen), en het opteren voor continuïteit binnen de andere IMC’ s en het behouden van de huidige voorzitterschappen, met dien verstande dat er binnen de schoot van een IMC hiervan kan afgeweken worden mits akkoord hieromtrent binnen diezelfde betrokken IMC. De wijzigingen werden aangebracht in de tabel 4.b. op basis van de bij de Central Secretarie gekende info, met name de volgende wijzigingen:
- Tewerkstelling, Vorming en Sociale Economie
- Leefmilieu
- Welzijn, Sport en Familie
- Economie en Energie

De Staatsecretaris voor Duurzame Ontwikkeling heeft laten weten dat er een akkoord werd bereikt binnen de interministeriële conferentie “duurzame ontwikkeling” over het voorzitterschap (januari – juni 2014: Waals Gewest; juli – december 2014: Vlaams Gewest). De tabel werd op dat punt aangepast.

De verschillende Entiteiten werden uitgenodigd om hun eventuele opmerkingen en wijzigingen bij punt 4.a. mee te delen opdat, tijdens deze vergadering van het Overlegcomité, de definitieve documenten kunnen worden goedgekeurd.

2. Voorstel van beslissing


Het Comité heeft akte genomen van de geactualiseerde tabellen voor wat betreft de voorzitterschappen van de Interministeriële Conferenties met roterend voorzitterschap (2013-2014). De gefedereerde Entiteiten worden uitgenodigd om aan de Centrale Secretarie de ontbrekende gegevens te bezorgen betreffende de Interministeriële Conferenties.