Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2001/39: Weerslag van beslissingen op de lokale besturen
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 18/05/2001
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Weerslag van beslissingen op de lokale besturen

   

Omzendbrief VR 2001/39

Datum
: 18 mei 2001

Verschillende voorstellen die aan de Vlaamse Regering ter beslissing worden voorgelegd hebben een weerslag op het bestuur of op de financiën van de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales of de provincies.

Met betrekking tot dergelijke voorstellen bepaalt artikel 7, § 2, van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Regering: “Een nota aan de Vlaamse Regering is in voorkomend geval slechts ontvankelijk indien:

1°) de berekening van de eventuele weerslag van het voorstel van beslissing op de financiën van de lokale besturen wordt vermeld;..”

De wijze van opvolging van deze regel is tot nog toe niet geformaliseerd.  Om een eenduidige werkwijze te bekomen inzake de toetsing van de gevolgen van beslissingen van de Vlaamse Regering op de financiën of de personeelsinzet van de lokale besturen, moeten de begeleidende nota’s aan de Vlaamse Regering waarbij een voorstel van beslissing wordt geformuleerd voortaan telkens een afzonderlijk punt bevatten met als benaming:

“Weerslag van het voorstel op de lokale besturen”

Deze rubriek wordt in de nota’s aan de Vlaamse Regering ingevoegd onmiddellijk aansluitend op de rubriek waarin de weerslag op de Vlaamse begroting wordt aangegeven. In deze rubriek wordt telkens een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving en becijfering van de weerslag voor de gemeenten, de OCMW’s, de intercommunales of de provincies weergegeven als volgt:

a) Personeel: zowel de bijkomende inzet  van het in dienst zijnde personeel als de eventuele noodzakelijke werving van bijkomend personeel moet worden vermeld; ook een raming van de meerkost voor de lokale besturen wordt aangegeven;

b) Werkingsuitgaven: de eventuele weerslag op de lopende uitgaven van de lokale besturen wordt vermeld;

c) Investeringen en schuld: het volume van de eventuele investeringen die de uitvoering van het voorstel van beslissing veroorzaken worden aangegeven;

d) Ontvangsten: de eventuele bijkomende financiële middelen die aan de lokale besturen ter beschikking gesteld worden in uitvoering van het voorstel van beslissing worden vermeld;

e) Conclusie: ze bevat een algemene beoordeling van het voorstel wat de weerslag ervan op de lokale besturen betreft.

Overeenkomstig het voormelde artikel 7 § 2 van het huishouidelijk reglement komt een nota aan de Vlaamse Regering voortaan slechts voor agendering in aanmerking op voorwaarde dat de Lokale Effectrapportering, zoals hierboven omschreven, op een ernstige wijze is gebeurd. De Inspectie van Financiën zal telkens nagaan of elke nota aan de Vlaamse Regering een weerslag heeft op het beleid of de financiën van de lokale besturen en, zo ja, of deze nota melding maakt van de voormelde beschrijving.

Wij verzoeken U deze omzendbrief strikt toe te passen.

Patrick DEWAEL

Minister-president van de Vlaamse

regering en Vlaams minister van

Financiën, Begroting, Buitenlands

Beleid en Europese Aangelegenheden

    Paul VAN GREMBERGEN

    Vlaams minister van Binnenlandse

    Aangelegenheden, Huisvesting en

    Ambtenarenzaken