Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen
Aard document: Besluit Vlaamse Regering
Datum document: 14/12/1983
Datum publicatie BS: 20/04/1984
Download Worddocument

Besluit van de Vlaamse Regering houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen

Artikel 1. (... - ...)

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "adviesorganen" alle raden, commissies, comités en andere organen onder gelijk welke benaming en die werden opgenomen in bijlage aan dit besluit, die bij wet, bij decreet, bij koninklijk besluit, bij besluit van de Vlaamse regering of bij ministerieel besluit zijn opgericht en tot taak hebben, uit eigen beweging of op verzoek van de Vlaamse regering, advies te geven.

Artikel 2. (... - ...)

De adviesorganen leggen jaarlijks bij de Vlaamse regering in de loop van het eerste trimester van het jaar een omstandig verslag neer over hun werking gedurende het verlopen dienstjaar.

Artikel 3. (... - ...)

§ 1. De voorzitters, de ondervoorzitters, de leden, de plaatsvervangers alsook de deskundigen die worden gehoord, kunnen per zitting aanspraak maken op:

1. een presentiegeld, per zitting en per dag, bepaald als volgt:

- voor de voorzitter: 350 F;

- voor de ondervoorzitter, de leden en de deskundigen: 275 F.

2. de terugbetaling van hun reis- en verblijfkosten volgens dezelfde normen als die welke gelden voor de ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en dit overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten van het rijkspersoneel, waarbij de voorzitters worden gelijkgesteld met ambtenaren behorende tot de rang 15 tot 16, en de ondervoorzitters, leden en deskundigen met ambtenaren behorende tot de rang 10 tot en met 14 en de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries.

§ 2. [De hierna genoemde personeelsleden hebben geen recht op de bovenvermelde presentiegelden, indien de zittingen plaatshebben tijdens de gewone diensturen:

- de personeelsleden van de diensten van een Regering;

- de personeelsleden van de besturen en andere diensten van de Staat;

- de personeelsleden van instellingen die afhangen van de Staat, van een Gemeenschap en/of van een Gewest;

- de personeelsleden van de provincie- en gemeentebesturen of van de instellingen die afhangen van de provincies of gemeenten;

- de personeelsleden die behoren tot een bijzonder korps. (verv. B.V.R. 3 september 1986, art. 1, I: 1 september 1986) ]

§ 3. De presentiegelden, de reis- en verblijfkosten worden aangerekend op de begroting van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

[§ 4. Het bij § 1 bedoelde presentiegeld wordt per zitting van een halve dag op F. 1 000 gebracht, en per zitting van een hele dag op F. 2 000 voor de voorzitters, de ondervoorzitters, de leden en de deskundigen die gehandicapt zijn en zonder assistentie van een derde persoon de zittingen van het adviesorgaan niet kunnen bijwonen.

Als de assistentiekosten hoger zijn dan de in voorgaand lid vermelde bedragen, worden de werkelijke kosten vergoed na overlegging van een door de prestatieverstrekker opgemaakte onkostennota. (ing. B.V.R. 13 juli 1994, art. 1, I: 1 januari 1994) ]

Artikel 4. (... - ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1984.

Evenwel heeft dit besluit uitwerking vanaf de datum van oprichting van de adviesorganen, die na 1 januari 1982 werden opgericht en waarvoor nog geen regeling werd voorzien inzake presentiegelden en vergoedingen.

Artikel 5. (... - ...)

De leden van de Vlaamse regering zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE (28/10/2017- ...)

1. Onderwijs en permanente vorming:

- Adviescommissie voor het Secundair Muziekonderwijs;
- Adviescommissie voor het Secundair Onderwijs in de Plastische Kunsten;
- Programmacommissie voor het Lager Secundair Zeevisserijonderwijs;
- Hoge Raad voor Studietoelagen;
- Nederlandstalig Nationaal Centrum voor Openbare Bibliotheken;
- Hoge Raad voor de Openbare Bibliotheken;
- Commissie van de Culturele Centra;
- Hoge Raad voor Volksontwikkeling;
- Koninklijke Commissie voor Volkskunde;
- Adviescollege van het Vormingscentrum voor de Jeugd - Destelheide te Dworp;
- Jeugdraad voor de Vlaamse Gemeenschap;
- Raad van Niet-openbare Radio's;
- Mediaraad van de Vlaamse Gemeenschap;
- de commissie ad hoc in het kader van de afwijkingsprocedure voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen;
- de Raad voor Cultuur, de Raad voor de Kunsten, de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, de commissies, de werkgroepen en de beoordelingscommissies, bedoeld in het decreet van 19 december 1997 houdende oprichting van een Raad voor Cultuur, een Raad voor de Kunsten, een Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding en van een adviserende beroepscommissie inzake culturele aangelegenheden;
- de adviescommissie experimenteel of vernieuwend jeugdwerk;
- de adviescommissie informatie-, communicatie- en inspraakprojecten voor de jeugd;
- de adviescommissie voor artistieke producten en projecten door en voor jongeren.

2. Kunst:

- Raad voor Taaladvies;
- Adviescommissie voor de toekenning van de prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor vertaling van Nederlandse letterkunde;
- Commissie van advies ter Bevordering van de Nederlandse Letterkunde in België;
- Jury's van de Staatsprijzen Letterkunde (poëzie, proza, kritiek en essay, toneelletterkunde, jeugdliteratuur, bekroning van een schrijverscarrière);
- Raad van Advies voor Musea;
- Vlaamse Commissie voor de Beeldende Kunst;
- Hoge Raad voor de Nederlandse Filmcultuur;
- Selectiecommissie voor Culturele Films;
- Koninklijke Commissie van Advies voor Plaatsnaamgeving;
- Bijzondere Commissie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen;
- Commissie Beheer van het eigen vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen;
- Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen;
- Bestuurscommissie van het Masereel Centrum;
- Commissie tot beheer van het eigen vermogen van het Masereel Centrum;
- Bestuurscommissie van het Kasteel van Gaasbeek;
- Commissie tot beheer van het eigen vermogen van het Kasteel van Gaasbeek;
- de Commissie voor het Boek;
- Vlaamse Adviescommissie voor de Muziek;
- Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst;
- Raad voor Dans;
- Raad voor Kunstencentra;
- Raad voor Muziektheater.

3. Sport en Openluchtrecreatie:

- Vlaamse Sportraad en de in zijn schoot opgerichte werkgroepen;
- de Adviserende Beroepscommissie voor sportaangelegenheden.

4. Gezin en maatschappelijk welzijn:

- Commissie ingesteld bij artikel 32 van de decreten inzake bijzondere jeugdbijstand, gecoördineerd op 4 april 1990;
- de adviescommissies en provinciale comités van Kind en Gezin;
- de commissies ad hoc opgericht door de raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
- de adviescommissie inzake beroep aangetekend tegen het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;
- Pedagogische commissie voor de Gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand;
- de Gezins- en Welzijnsraad en de in zijn schoot opgerichte vaste commissies en werkgroepen;
- de deskundige commissie bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het kind;
- de adviescommissie interlandelijke adoptie;
- de bezwaarcommissie, vermeld in artikel 130 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming.

5. Gezondheidszorg:

- Vlaamse Gezondheidsraad;
- Erkenningscommissie Arbeidsgeneeskundige diensten;
- Toezichtscomité inzake individuele materiële bijstand voor sociale integratie van personen met een handicap.

6. Economie en werkgelegenheid:

- Commissie van advies voor het Industrieel Onderzoek;
- Consultatieve raad voor de promotie van de produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij;
- Vlaams Visserijcomité;
- Vlaamse Land- en Tuinbouwraad;
- het Adviescomité van het Fonds Vlaanderen-Azië;
- de geschillenadviescommissie betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit;
- de geschillenadviescommissie betreffende de toekenning van subsidies voor het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden en het in stand houden van de genetische diversiteit.

7. Ruimtelijke ordening en leefmilieu:

- Vlaamse Heraldische Raad;
- Commissie bedoeld in het koninklijk besluit van 4 april 1972 houdende vaststelling van de algemene eisen betreffende de brandveiligheid in de hoge gebouwen;
- Commissie van advies bij onteigeningsplannen voor het Vlaamse Gewest;
- Consultatieve Commissie-motorsport;
- Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed;
- Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;
- Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud;
- Vlaamse Hoge Bosraad;
- Vlaamse Hoge Jachtraad;
- Vlaamse Hoge Raad voor de Riviervisserij;
- Provinciale Visserijcommissie en het Centraal Comité van het Visserijfonds;
- de commissie bedoeld bij artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1994 tot invoering van een afschotplan voor reewild;
- Beheerscomité van het Vlaams Impulsprogramma Natuurontwikkeling;
- de adviescommissies bosreservaten genoemd in artikel 27 van het bosdecreet;
- erkenningscomité en comité van beroep van de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990;
- de kapitaalschadecommissies vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid;
- Vlaamse Commissie voor Varend Erfgoed;
- de deskundigen van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie.
- de adviesinstantie, vermeld in artikel 16decies, § 1 en § 2, en artikel 16undecies, § 2, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

8. Betrekkingen:

- Vlaamse Unesco Commissie.

9. Binnenlandse Aangelegenheden:

- Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.

10. ...