Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2005/17: Beter Bestuurlijk Beleid en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 02/12/2005
Datum publicatie BS:
Download Worddocument
Beter Bestuurlijk Beleid en de toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen


Omzendbrief VR 2005/17

Datum: 2 december 2005

Volgens artikel 35 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, regelt de Vlaamse Regering de toewijzing van de goederen en de rechten en verplichtingen van haar diensten en van de instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, aan de departementen, de intern verzelfstandigde agentschappen en de extern verzelfstandigde agentschappen van de nieuwe Vlaamse administratie, met het oog op de uitoefening van de hun toegewezen taken.

I. De toewijzing van goederen binnen dezelfde rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaams Gewest

Binnen dezelfde rechtspersoon Vlaamse Gemeenschap of Vlaams Gewest, waarvan het huidige ministerie van de Vlaamse Gemeenschap met zijn administraties, afdelingen of diensten met afzonderlijk beheer en de wetenschappelijke instellingen deel uitmaken, houdt de toewijzing van hun goederen, rechten en verplichtingen aan de departementen of intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid in de nieuwe Vlaamse ministeries voor de dertien beleidsdomeinen een eenvoudige administratieve overdracht van die goederen, rechten en verplichtingen in.

Een dergelijke administratieve overdracht behelst een loutere fysieke verdeling, toewijzing of overgave van goederen, rechten en verplichtingen van de bestaande organisatie naar deze Vlaamse ministeries.

Met het oog op een vlotte overgang van deze goederen, rechten en verplichtingen worden de transitieverantwoordelijken, de houders van een management- of projectleiderfunctie eens zij hun mandaat hebben opgenomen (hierna mandaathouders genoemd), de leidend ambtenaren in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de wetenschappelijke instellingen en de leidinggevende personeelsleden in de nieuwe Vlaamse ministeries verzocht volgende richtlijnen na te leven:

1. Elke transitieverantwoordelijke of mandaathouder maakt voor zijn of haar entiteit in overleg met de andere transitieverantwoordelijken, de mandaathouders en de leidend ambtenaren in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en in de wetenschappelijke instellingen, de inventaris op van de onroerende en roerende goederen en van de rechten en verplichtingen die voor een fysieke verdeling of administratieve overgave in aanmerking komen.

Het spreekt vanzelf dat dergelijke inventaris voor de bestaande administraties, afdelingen of diensten met afzonderlijk beheer waarvan de hun toegewezen taken in hun geheel worden overgenomen door een departement of intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid in een Vlaams ministerie beperkt kan blijven tot een meer algemene beschrijving van de over te dragen goederen, rechten en verplichtingen, terwijl de inventaris uitgebreider en gedetailleerder zal zijn als de taken van een bestaande administratie, afdeling of dienst met afzonderlijk beheer door meerdere departementen of intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid worden overgenomen.

Waar dit nodig is om een centraal dienstenaanbod te kunnen handhaven, ook al is dit in het kader van vrije neringdoening, zullen de inventarissen ter kennis worden gebracht van die diensten (bv. Facilities, Ict – o.a. voor centrale helpdesk) die voor goed verloop hun werkzaamheden op de hoogte moeten zijn van de toestand van de diverse goederen waaromtrent zij diensten aanbieden.

2. De transitieverantwoordelijke of mandaathouder stelt, in overleg met de andere transitieverantwoordelijken, mandaathouders en de  leidinggevende personeelsleden in de nieuwe Vlaamse ministeries, de fysieke verdeling en administratieve overgave van deze goederen, rechten en verplichtingen vast. Deze leidinggevende ambtenaren of de mandaathouders staan in voor de uitvoering ervan.

Er wordt een proces-verbaal van overgave in twee exemplaren opgemaakt.

Het proces-verbaal van overgave wordt ondertekend door de leidinggevende personeelsleden of de mandaathouders van de overdragende en ontvangende entiteiten. 

Het ene exemplaar wordt door het leidinggevende personeelslid of de mandaathouder van de ontvangende entiteit bewaard en het tweede exemplaar wordt aan de managementondersteunende diensten van het betrokken entiteit in bewaring gegeven.

Formulier van het proces-verbaal van overgave:

“De ondergetekenden, …, stellen de overgave aan het departement (of intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid …) in het Vlaams ministerie … vast van de volgende goederen, rechten en verplichtingen die tot de administratie (afdeling of dienst met afzonderlijk beheer) … behoren:

(hierna volgt de inventaris van de goederen, rechten en verplichtingen)”

De volledig inventarissen moeten ook op een correcte manier boekhoudkundig verwerkt worden (impact naar (begin)balans etc).

3. Als er voor een entiteit of entiteiten geen overeenstemming met betrekking tot de fysieke verdeling of administratieve overgave van de goederen, rechten en verplichtingen wordt bereikt, legt de transitieverantwoordelijke de mandaathouder, zijn gemotiveerd voorstel met opgave van de redenen waarom er geen overeenstemming is, samen met de inventaris van de goederen, rechten en verplichtingen, voor aan de voor de entiteit(en) bevoegde Vlaamse minister die terzake een beslissing neemt.

Wanneer meerdere Vlaamse ministers bevoegd zijn, beslissen zij gezamenlijk. Als er tussen deze Vlaamse ministers geen akkoord bestaat, beslist de Vlaamse Regering.

II. De toewijzing van goederen, rechten en verplichtingen tussen verschillende rechtspersonen

Wat de overdracht van de roerende en onroerende goederen en de rechten en verplichtingen van een rechtspersoon naar een andere rechtspersoon betreft, wordt elke transitieverantwoordelijke of mandaathouder verzocht – voorzover dit voor zijn entiteit nog niet is gebeurd -  om voor zijn entiteit de nodige voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering (zie model als bijlage met enkele voorbeeldbepalingen) op te maken tot regeling van de juridische overdracht van eigendom van deze goederen met inbegrip van de rechten en verplichtingen en deze voorontwerpen, vergezeld van een lijst van de over te dragen onroerende goederen, aan de voor het betrokken beleidsdomein of de betrokken beleidsdomeinen bevoegde Vlaamse minister over te zenden, met het oog op de integratie binnen het implementatieplan voor de BBB-opstartcommissie Financiën en Begroting (cf. VR 25/11/2005).

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de goederen en de rechten en verplichtingen verbonden aan taken van een administratie in het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap of van een Vlaamse openbare instelling die in de nieuwe Vlaamse administratie geheel of gedeeltelijk worden toegewezen aan een intern of extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid.

Voorafgaand aan de overdracht van de roerende goederen, de rechten en verplichtingen,  wordt een inventaris ervan en hun eventuele verdeling opgemaakt in gezamenlijk overleg tussen de transitieverantwoordelijken, de mandaathouders en/of de leidinggevende personeelsleden van de overdragende en ontvangende entiteit.

Artikel 35, § 1 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid bepaalt dat deze besluiten eventueel de van kracht zijnde decretale bepalingen wijzigen, vervangen of opheffen.

De besluiten houden echter op uitwerking te hebben indien zij niet bij decreet bekrachtigd zijn binnen de 12 maanden na de datum van hun inwerkingtreding (art. 35, § 2, van hetzelfde kaderdecreet).

III. Ten aanzien van derden

Indien daar reden toe is, moeten ook de nodige feitelijke en juridische stappen worden ondernomen om de schuldenaars of schuldeisers op te hoogte te brengen van de overdrachten.

IV. Praktische uitwerking & Orafin

Met het oog op de praktische organisatie van de inventarisatie en het verband met Orafin, zullen de betrokken administraties binnen AZF zo nodig verdere detailinstructies verlenen.

Yves Leterme,

Geert Bourgeois,

Minister-president van de Vlaamse Regering

Vlaams minister van Bestuurszaken,Buitenlands Beleid, Media en Toerisme