Vademecum van de Vlaamse Regering

Titel: Omzendbrief VR 2016/41: Coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures
Aard document: Omzendbrief
Datum document: 25/11/2016
Datum publicatie BS:
Download Worddocument

Omzendbrief VR/2016/41: Coördinatie omzetting Europese regelgeving

Omzendbrief betreffende de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures

Aan de leden van de Vlaamse Regering en hun kabinetten, en aan de personeelsleden van de diensten, instellingen of rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of van het Vlaamse Gewest

Kabinet van de heer Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Martelaarsplein 19, 1000 BRUSSEL.
T 02 552 60 00
E kabinet.bourgeois@vlaanderen.be

Datum: 25 november 2016
Betreft: de coördinatie van de omzetting van Europese regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures


Als de EU of de federale overheid wijzigingen aanbrengen in de procedures voor de omzetting en toepassing van EU-regelgeving, zal het Departement internationaal Vlaanderen aanvullende richtlijnen bekendmaken. Die aanvullende richtlijnen zijn dan van toepassing tot een nieuwe omzendbrief wordt goedgekeurd. 

INHOUDSOPGAVE


1 Algemeen 
1.1 Doel 
1.2 Toepassingsgebied 
1.3 Referenties 
1.4 Definities en afkortingen 
2 Belangrijkste actoren en hun rollen 
2.1 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen 
2.2 Andere beleidsdomeinen 
2.3 Vlaamse Regering 
3 Omzetting van EU-richtlijnen 
3.1 Voorstellen van richtlijn 
3.2 Aangenomen richtlijnen 
3.3 Omzettingsproces 
4 Maatregelen in het kader van de inbreukprocedures 
4.1 EU-pilotdossiers 
4.2 Inbreukdossiers 1 Algemeen

1.1 Doel 


Deze omzendbrief is opgesteld ter uitvoering van artikel 6, §1, 1°, j), van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie. 

Deze omzendbrief heeft als doel:
- een tijdige en correcte omzetting en toepassing van het EU-recht door Vlaanderen na te streven; 
- de actoren, hun verantwoordelijkheden en hun taken in de verschillende stappen van de hieronder genoemde processen te identificeren;
- de processen vast te leggen voor de coördinatie van: 
o de omzetting van EU-regelgeving, meer bepaald de EU-richtlijnen;
o de maatregelen in het kader van de inbreukprocedures: dat zijn zowel de EU-pilot- als de inbreukdossiers;
- de verschillende stappen in de hierboven genoemde processen te identificeren;
- de rapportering van de hierboven genoemde processen vast te leggen. 

1.2 Toepassingsgebied


Deze omzendbrief is gericht aan de leden van de Vlaamse Regering en hun kabinetten, en aan de personeelsleden van de diensten, instellingen of rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. 

Naast deze omzendbrief zijn er nog andere verplichtingen met betrekking tot de omzetting van EU-richtlijnen opgenomen in omzendbrief VR 2014/4 betreffende wetgevingstechniek, omzendbrief VR 2014/11 betreffende de samenwerking met het Vlaams Parlement en omzendbrief VR 2014/13 betreffende de regelgevingsagenda, de reguleringsimpactanalyse en de compensatieregel voor administratieve lasten. Die omzendbrieven blijven van toepassing. 

1.3 Referenties


 - Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (Belgisch Staatsblad, 22 september 2005);
- Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 6 en 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie (Belgisch Staatsblad, 20 januari 2016);
- Nota aan de Vlaamse Regering betreffende de versterking van de EU-reflex in Vlaanderen (VR_2015_0307_DOC.680_1 & VR_2015_0307_DOC.680_2);
- Nota aan de Vlaamse Regering betreffende het groeitraject van het Departement internationaal Vlaanderen tot een volwaardig Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken (VR_2015_1707_DOC.0761_1BIS). 

1.4 Definities en afkortingen


 - AAVREU: Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie, die Vlaanderen vertegenwoordigt bij de Europese instellingen. Ze maakt officieel deel uit van de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU;
- AAVR: algemene afgevaardigde van de Vlaamse Regering bij de Europese Unie, die aan het hoofd staat van de AAVREU en die de attachés, samen met het uitzendend beleidsdomein, aanstuurt voor Europese dossiers waarvoor verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn; 
- attaché: personeelslid dat een beleidsdomein gedetacheerd heeft naar de AAVREU en dat belast is met de beïnvloeding van de onderhandelingen over voorstellen van EU-regelgeving;
- back-office: personeelsleden van een beleidsdomein die de attaché ondersteunen in zijn of haar taken;
- betrokken attaché: attaché van een bevoegd beleidsdomein die, als verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn voor een voorstel van richtlijn, voor de beïnvloeding van de onderhandelingen over dat voorstel van richtlijn samenwerkt met de trekkende attaché; 
- betrokken beleidsdomein: bevoegd beleidsdomein dat, als verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn, samenwerkt met het trekkende beleidsdomein voor de omzetting van een richtlijn of het antwoord op een EU-pilot- of inbreukdossier;
- bevoegde attaché: attaché van het beleidsdomein dat bevoegd is voor een voorstel van richtlijn;
- bevoegd beleidsdomein: beleidsdomein dat een voorstel van richtlijn moet beïnvloeden, dat een richtlijn moet omzetten, dat verantwoordelijk is voor een EU-pilot- of inbreukdossier, of dat belangen heeft bij de beïnvloeding van een voorstel van richtlijn, bij de omzetting van een richtlijn of bij een EU-pilot- of inbreukdossier; 
- Eurocoördinatorenvergadering: vergadering van de eurocoördinatoren van de federale overheidsdiensten en de gemeenschappen en gewesten die tweemaandelijks plaatsvindt onder voorzitterschap van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken;
- EU-pilotdatabank: databank van de Europese Commissie, waarin de lidstaten van de EU hun antwoorden op de EU-pilotdossiers moeten opladen;
- EU-pilotdossier: dossier waarin de Europese Commissie vragen stelt aan België wegens een vermeende foutieve omzetting of toepassing van het EU-recht; 
- inbreukdossier: dossier dat de Europese Commissie tegen België opent wegens een laattijdige of vermeende foutieve omzetting of toepassing van het EU-recht;
- INFRA-databank: ‘Infractions’-databank van de Europese Commissie, waarin de lidstaten van de EU hun antwoorden op inbreukdossiers moeten opladen;
- MNE-databank: ‘Mesures Nationale d’exécution’-databank van de Europese Commissie, waarin de lidstaten van de EU hun maatregelen ter omzetting van Europese richtlijnen moeten aanmelden;
- omzettingsmaatregel: decreet, besluit van de Vlaamse Regering, ministerieel besluit of niet-wetgevende maatregel ter omzetting van een richtlijn;
- SOIA: Strategisch Overleg Internationale Aangelegenheden, dat is een beleidsdomeinoverschrijdend overlegorgaan van de Vlaamse overheid onder voorzitterschap van het beleidsdomein internationaal Vlaanderen waarin gemeenschappelijke Vlaamse standpunten worden bepaald in Europese en internationale dossiers;
- SOIA-dossierteam EU-regelgeving: dossierteam dat is opgericht bij beslissing van de plenaire vergadering van het SOIA van 28 februari 2013, dat bestaat uit minstens de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving en de eurocoördinator, en dat als taak heeft om problemen met de omzetting en toepassing van het EU-recht te bespreken en op te lossen; 
- trekkende attaché: attaché van een bevoegd beleidsdomein die, als verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn voor een voorstel van richtlijn, de onderhandelingen over dat voorstel van richtlijn in hoofdzaak beïnvloedt voor Vlaanderen;
- trekkende beleidsdomein: bevoegd beleidsdomein dat, als verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn, de omzetting of het antwoord op een EU-pilot- of inbreukdossier inhoudelijk coördineert;

2 Belangrijkste actoren en hun rollen

2.1 Beleidsdomein internationaal Vlaanderen


2.1.1 Algemeen

2.1.1.1 Het beleidsdomein internationaal Vlaanderen is bevoegd voor het Vlaamse buitenlands beleid en de Europese aangelegenheden, met inbegrip van de coördinatie van de omzetting van EU-regelgeving en van de maatregelen in het kader van inbreukprocedures.

2.1.1.2 Het Departement internationaal Vlaanderen is belast met de coördinatie, vermeld in punt 2.1.1.1. 

2.1.1.3 Het Departement internationaal Vlaanderen wijst een Vlaamse eurocoördinator aan.

2.1.1.4 Het Departement internationaal Vlaanderen beheert een Vlaamse databank EU-regelgeving waarin gerapporteerd wordt over de voorstellen van richtlijn, de aangenomen richtlijnen, de omzettingsdossiers, de EU-pilotdossiers en de inbreukdossiers.

2.1.2 Eurocoördinator

2.1.2.1 De eurocoördinator is belast met de coördinatie van de tijdige en correcte omzetting van EU-regelgeving en met de coördinatie van de maatregelen in het kader van de inbreukprocedures door de Vlaamse overheid. 

2.1.2.2 De eurocoördinator zit de vergaderingen van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving voor en is belast met het secretariaat.

2.1.2.3 De eurocoördinator vertegenwoordigt Vlaanderen in de interfederale eurocoördinatorenvergadering en bericht over de omzetting en de toepassing van het EU-recht door Vlaanderen aan de eurocoördinatoren van de federale overheidsdiensten en de andere deelstaten.

2.2 Andere beleidsdomeinen


2.2.1 Algemeen

2.2.1.1 Bij de Vlaamse overheid is elk beleidsdomein binnen zijn bevoegdheden verantwoordelijk voor de internationale en Europese initiatieven. Elk beleidsdomein is verantwoordelijk voor de opvolging en de beïnvloeding van voorstellen van EU-regelgeving, voor de correcte en tijdige omzetting van EU-regelgeving en voor de maatregelen in het kader van inbreukprocedures voor zijn eigen bevoegdheden.

2.2.1.2 Elk beleidsdomein wijst minstens één beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving aan. De beleidsdomeinen beslissen zelf hoe ze zich intern organiseren om de taken, beschreven in deze omzendbrief, uit te voeren. Dat geldt ook voor de samenwerking tussen de attachés en hun back-offices. De beleidsdomeinen delen de namen van de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving en de afbakening van hun bevoegdheden mee aan de eurocoördinator. 

2.2.1.3 Elk beleidsdomein zorgt ervoor dat de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving de nodige ondersteuning krijgen om de taken, beschreven in deze omzendbrief, uit te voeren. 

2.2.2 Beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving

2.2.2.1 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving zijn belast met de coördinatie van de tijdige en correcte omzetting van EU-regelgeving door hun beleidsdomein en met de coördinatie van de maatregelen die hun beleidsdomein neemt in het kader van de inbreukprocedures. 

2.2.2.2 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving vertegenwoordigen hun beleidsdomein in het SOIA-dossierteam EU-regelgeving.

3 Omzetting van EU-richtlijnen

3.1 Voorstellen van richtlijn


3.1.1 Identificatie, analyse en rapportering van de Vlaamse bevoegdheid bij voorstellen van richtlijnen

3.1.1.1 De eurocoördinator registreert elk voorstel van richtlijn in de Vlaamse databank EU-regelgeving nadat dat voorstel van richtlijn gepubliceerd is in het register van documenten van de Europese Commissie. 

3.1.1.2 De eurocoördinator screent de artikelen van het nieuwe voorstel van richtlijn en maakt een indicatieve inschatting van de bevoegdheid van Vlaanderen over het nieuwe voorstel van richtlijn. De eurocoördinator bezorgt die indicatieve inschatting aan de attachés en de beleidsdomeinencoördinatoren EU-regelgeving. De indicatieve inschatting doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de beleidsdomeinen om te bepalen of zij bevoegd zijn voor een voorstel van richtlijn.

3.1.1.3 Alle beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving zorgen ervoor dat hun beleidsdomein:

- de artikelen van de nieuwe voorstellen van richtlijn screent op eventuele betrokkenheid en bevoegdheid van hun beleidsdomein. De indicatieve inschatting van de eurocoördinator, vermeld in punt 3.1.1.2, kan daarbij een aanwijzing geven;
- een inschatting maakt van de bevoegdheid van het beleidsdomein met betrekking tot de artikelen van de nieuwe voorstellen van richtlijn.

De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van alle beleidsdomeinen geven, vanuit de idee dat de richtlijn zou worden aangenomen conform het voorstel van de Europese Commissie, binnen tien werkdagen na ontvangst van de indicatieve inschatting van de eurocoördinator, in de Vlaamse databank EU-regelgeving aan of hun beleidsdomein: 

- ofwel de richtlijn moet omzetten;
- ofwel advies moet verlenen aan de federale overheid, die de richtlijn moet omzetten; 
- ofwel niet bevoegd is;
- ofwel de onderhandelingen over een voorstel van een richtlijn wil opvolgen. 

3.1.1.4 De eurocoördinator brengt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op de hoogte van de bevoegdheid van Vlaanderen bij een voorstel van richtlijn.

3.1.1.5 De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, rapporteert op maandelijkse basis aan de Vlaamse Regering over de bevoegdheid van de beleidsdomeinen bij de voorstellen van richtlijn. 

3.1.1.6 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van een beleidsdomein dat een voorstel van richtlijn moet omzetten (het bevoegde beleidsdomein) zorgt ervoor dat een juridische analyse van de bevoegdheid van het eigen beleidsdomein wordt opgemaakt op de wijze, vermeld in punt 3.1.1.7. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving laadt die juridische analyse uiterlijk drie maanden na registratie van het voorstel op in de Vlaamse databank EU-regelgeving en bezorgt die juridische analyse aan de attaché van het eigen beleidsdomein.

3.1.1.7 De juridische analyse geeft, vanuit de idee dat de richtlijn zou worden aangenomen conform het voorstel van de Europese Commissie, aan: 

- welke artikelen uit het voorstel van richtlijn Vlaanderen moet omzetten;
- bij welke artikelen uit het voorstel van richtlijn het onduidelijk is of het gaat om een bevoegdheid van de federale overheid of van Vlaanderen;
- of er Vlaamse regelgeving of niet-wetgevende initiatieven moeten worden aangenomen of gewijzigd, en om welke (artikelen van de) regelgeving of om welk initiatief het gaat. Er wordt, indien nodig, onderzocht of een samenwerkingsakkoord noodzakelijk is; 
- of de richtlijn kan worden omgezet binnen de omzettingstermijn die door de Europese Commissie wordt vooropgesteld; 
- welke elementen uit het voorstel technisch en politiek problematisch kunnen zijn voor Vlaanderen; 
- welk standpunt Vlaanderen in de Raad van de EU zou kunnen innemen tijdens de onderhandelingen over het voorstel van richtlijn. 

3.1.1.8 De attaché van het bevoegde beleidsdomein zorgt voor:

- de beïnvloeding van de onderhandelingen over het voorstel van richtlijn in de Raad van de EU;
- de opvolging van de onderhandelingen over het voorstel in de andere Europese instellingen; 
- het overleg en de samenwerking met de back-office van het eigen beleidsdomein; 
- eventueel overleg met de federale overheid en de andere deelstaten binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU over de onderhandelingen over het voorstel van richtlijn; 
- de verslaggeving over de onderhandelingen en de informatiedeling ervan. 

3.1.1.9 De attaché van het bevoegde beleidsdomein heeft specifieke aandacht voor de omzettingstermijn tijdens de onderhandelingen in de Raad van de EU. De attaché baseert zich daarvoor op de inschatting (die is opgenomen in de juridische analyse(s), gedefinieerd in punt 3.1.1.7) dat de richtlijn al dan niet kan worden omgezet binnen de omzettingstermijn die de Europese Commissie vooropstelt.

3.1.1.10 De bevoegde beleidsdomeinen wijzen zo snel mogelijk de personeelsleden aan die de richtlijn zullen omzetten. Die personeelsleden starten zo snel mogelijk met de voorbereiding van het omzettingsproces. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde beleidsdomein deelt hun namen mee aan de attaché van het beleidsdomein en aan de eurocoördinator. 

3.1.2 Procedure en taken van actoren bij onduidelijkheid over de Vlaamse bevoegdheid en/of over de coördinatie bij voorstellen van richtlijnen

3.1.2.1 De eurocoördinator roept een vergadering bijeen van attachés om het voorstel van richtlijn te bespreken als wordt vastgesteld dat:

- verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn voor het voorstel van richtlijn en/of de bevoegdheden onduidelijk zijn;
- er behoefte is aan coördinatie;
- het onduidelijk is welke attaché de onderhandelingen over het voorstel van richtlijn in hoofdzaak zal beïnvloeden. 

De attachés kunnen zich tijdens die vergadering laten bijstaan door de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving. De vergadering wijst, op voorstel van de attachés, een trekkende attaché aan. De andere attachés zijn de betrokken attachés. Als de vergadering geen overeenstemming bereikt over de trekkende attaché, wijst de AAVR, op voorstel van de eurocoördinator, het dossier toe aan een trekkende attaché.

3.1.2.2 De trekkende attaché vervult de taken van de bevoegde attaché, vermeld in punt 3.1.1.8 en 3.1.1.9, en overlegt en werkt samen met de betrokken attachés en met de eurocoördinator. 

De betrokken attaché zorgt voor: 

- het bezorgen van de juridische analyse van het eigen beleidsdomein, vermeld in punt 3.1.1.7, aan de trekkende attaché; 
- het aanleveren van input voor de beïnvloeding van de onderhandelingen over het voorstel van richtlijn aan de trekkende attaché; 
- het overleg en de samenwerking met de back-office van het eigen beleidsdomein.

3.1.2.3 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde beleidsdomein neemt proactief initiatieven ten aanzien van de federale overheid en de andere deelstaten om tot een vergelijk te komen over wie er bevoegd is om welk artikel van het voorstel van richtlijn om te zetten, als er discussie of onduidelijkheid bestaat over de intern-Belgische bevoegdheidsverdeling van de artikelen van een voorstel van richtlijn. De bevoegde of trekkende attaché volgt proactief de onderhandelingen over een voorstel van richtlijn op, in afwachting van het resultaat van de initiatieven van de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving. 

3.2 Aangenomen richtlijnen


3.2.1 Identificatie, analyse en rapportering van de Vlaamse bevoegdheid bij aangenomen richtlijnen

3.2.1.1 De eurocoördinator registreert elke aangenomen richtlijn in de Vlaamse databank EU-regelgeving nadat die richtlijn gepubliceerd is in het Publicatieblad van de EU. 

3.2.1.2 De eurocoördinator screent de artikelen van de aangenomen richtlijn en maakt een indicatieve inschatting van de bevoegdheid van Vlaanderen over de aangenomen richtlijn. De eurocoördinator bezorgt die indicatieve inschatting aan de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving. De indicatieve inschatting doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de beleidsdomeinen om te bepalen of zij bevoegd zijn voor de aangenomen richtlijn. 

3.2.1.3 Alle beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving zorgen ervoor dat hun beleidsdomein:

- de artikelen van de aangenomen richtlijnen screent op eventuele betrokkenheid en bevoegdheid van hun beleidsdomein. Dat gebeurt op basis van de juridische analyse van het voorstel van richtlijn, vermeld in punt 3.1.1.7. De indicatieve inschatting van de eurocoördinator, vermeld in punt 3.2.1.2, kan daarbij een aanwijzing geven;
- een inschatting maakt van de bevoegdheid van het beleidsdomein met betrekking tot de artikelen van de aangenomen richtlijnen.

De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van alle beleidsdomeinen geven binnen tien werkdagen na ontvangst van de indicatieve inschatting van de eurocoördinator, in de Vlaamse databank ‘EU-regelgeving’ aan of hun beleidsdomein: 

- ofwel de richtlijn moet omzetten;
- ofwel advies moet verlenen aan de federale overheid, die de richtlijn moet omzetten; 
- ofwel niet bevoegd is;
- ofwel de omzetting van de richtlijn wil opvolgen.

3.2.1.4 De eurocoördinator brengt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op de hoogte van de bevoegdheid van Vlaanderen bij een aangenomen richtlijn.

3.2.1.5 De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, rapporteert op maandelijkse basis aan de Vlaamse Regering over de bevoegdheid van de beleidsdomeinen bij de aangenomen richtlijnen. 

3.2.1.6 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van een beleidsdomein dat een aangenomen richtlijn moet omzetten (het bevoegde beleidsdomein), zorgt ervoor dat een juridische analyse van de bevoegdheid van het eigen beleidsdomein wordt opgemaakt in de vorm van een tabel als vermeld in punt 3.2.1.7. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving laadt die tabel uiterlijk drie maanden na registratie van de richtlijn op in de Vlaamse databank EU-regelgeving. 

3.2.1.7 De tabel, vermeld in punt 3.2.1.5, bevat minstens de volgende elementen in drie kolommen: 

- kolom 1: de bepalingen van de richtlijn, artikel per artikel en lid per lid;
- kolom 2: de bevoegdheidsaanduiding per artikel en per lid, meer bepaald de artikelen en leden die Vlaanderen moet omzetten of, als het om een bevoegdheid van de federale overheid, de artikelen en leden waarover er overlegd of afgestemd moet worden met de federale overheid en de andere deelstaten, en de artikelen en leden die geen omzetting behoeven; 
- kolom 3: de artikelen van de eventuele Vlaamse regelgeving of niet-wetgevende initiatieven die de artikelen van de richtlijn al omzetten, informatie over de eventuele nodige aanpassing van Vlaamse regelgeving of niet-wetgevende initiatieven (wijzigingen of nieuwe Vlaamse regelgeving of initiatief en vermelding van de regelgeving of het initiatief en de artikelen van de regelgeving of het initiatief waarover het gaat) en de vermelding of er eventueel een samenwerkingsakkoord moet worden gesloten met de federale overheid en de andere deelstaten. 

3.2.2 Procedure en taken van actoren bij onduidelijkheid over de Vlaamse bevoegdheid en/of over de coördinatie bij aangenomen richtlijnen

3.2.2.1 De eurocoördinator roept een vergadering bijeen van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving om de aangenomen richtlijn te bespreken als wordt vastgesteld dat:

- verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn voor de richtlijn en/of de bevoegdheden onduidelijk zijn;
- er behoefte is aan coördinatie;
- het onduidelijk is welk beleidsdomein de omzetting van de richtlijn inhoudelijk zal coördineren. 

De vergadering wijst, op voorstel van de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving, een trekkend beleidsdomein aan. De andere beleidsdomeinen zijn de betrokken beleidsdomeinen. Behoudens de verantwoordelijkheden, vastgelegd in punt 3.2.2.4 en 3.2.2.5, kan het SOIA-dossierteam EU-regelgeving afspraken vastleggen over de taakverdeling tussen de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein en de betrokken beleidsdomeinen, en van de eurocoördinator. 

3.2.2.2 De plenaire vergadering van het SOIA valideert de beslissingen die het SOIA-dossierteam EU-regelgeving heeft genomen in het kader van punt 3.2.2.1. Als de vergadering van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving geen overeenstemming bereikt over het trekkende beleidsdomein, wijst de plenaire vergadering van het SOIA, op voorstel van de eurocoördinator, het dossier toe aan een trekkend beleidsdomein.

3.2.2.3 Als de plenaire vergadering van het SOIA geen overeenstemming bereikt over het trekkende beleidsdomein, zullen de voorzitters van de betrokken managementcomités in onderling overleg uitmaken hoe de bevoegdheden of verantwoordelijkheden concreet opgenomen zullen worden. Het Departement internationaal Vlaanderen neemt daartoe in voorkomend geval het initiatief.

3.2.2.4 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein zorgt, in nauw overleg met de eurocoördinator, voor:

- de coördinatie van de omzetting van de richtlijn door de Vlaamse overheid, rekening houdend met de afspraken over de taakverdeling tussen de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein, de betrokken beleidsdomeinen en de eurocoördinator waarnaar verwezen wordt in punt 3.2.2.1;
- de omzetting van de artikelen van de richtlijn die onder de bevoegdheid van het beleidsdomein van de beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving vallen; 
- de opmaak van een gecoördineerde tabel als vermeld in punt 3.2.1.6; 
- de uitwisseling van informatie over de omzetting van de richtlijn met de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van betrokken beleidsdomeinen en de eurocoördinator;
- de coördinatie van eventueel overleg over de omzetting met de federale overheid en de andere deelstaten. 

3.2.2.5 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen zorgen voor:

- de omzetting van de artikelen van de richtlijn die onder de bevoegdheid van het eigen beleidsdomein vallen, behalve als er gekozen wordt voor een exclusief horizontale omzetting van de richtlijn;
- het bezorgen van de tabel, vermeld in punt 3.2.1.7, aan het trekkende beleidsdomein;
- de uitwisseling van informatie over de omzetting van de richtlijn tussen het trekkende beleidsdomein, de eventuele andere betrokken beleidsdomeinen en de eurocoördinator. 

3.2.2.6 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein neemt proactief initiatieven ten aanzien van de federale overheid en de andere deelstaten om tot een vergelijk te komen over wie er bevoegd is om welk artikel van de aangenomen richtlijn om te zetten, als er discussie of onduidelijkheid bestaat over de intern-Belgische bevoegdheidsverdeling van de artikelen van een aangenomen richtlijn. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving kan daarbij een beroep doen op de eurocoördinator en de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat het bevoegde of trekkende beleidsdomein de omzetting proactief voorbereidt, in afwachting van het resultaat van de eigen initiatieven. 

3.3 Omzettingsproces


3.3.1 Concordantietabellen en tijdstabel

3.3.1.1 Bij de omzetting van een richtlijn zorgt de beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of het trekkende beleidsdomein ervoor dat twee concordantietabellen worden opgemaakt:

- een concordantietabel A, dat is een tabel die uitgaat van de artikelen van de richtlijn zodat gecontroleerd kan worden of elk onderdeel van de Europese richtlijn in de omzettingsmaatregel wordt omgezet. Die tabel bevat ook informatie over de artikelen van de richtlijn die eventueel al zijn omgezet en over de artikelen die door een andere overheid moeten worden omgezet;
- een concordantietabel B, dat is een tabel die uitgaat van de artikelen van de omzettingsmaatregel zodat duidelijk gemaakt wordt dat de bepalingen van de omzettingsmaatregel gelezen moeten worden in het licht van de overeenstemmende bepalingen van de richtlijn.

3.3.1.2 De bevoegde of trekkende beleidsdomeinen zetten richtlijnen niet ruimer of strenger om dan strikt noodzakelijk. Als een bevoegd of trekkend beleidsdomein beslist om een richtlijn toch ruimer of strenger om te zetten dan de bepalingen van die richtlijn, wordt dat opgenomen in concordantietabel B. Het bevoegde of trekkende beleidsdomein geeft duidelijk aan in de artikelsgewijze bespreking van de memorie van toelichting (ontwerpdecreet) of in de nota aan de Vlaamse Regering (bij een ontwerpbesluit) bij de omzettingsmaatregel aan waarom ervoor gekozen werd om ruimer of strenger om te zetten. 

3.3.1.3 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van een bevoegd of trekkend beleidsdomein zorgt ervoor dat een tijdstabel wordt opgemaakt voor elke omzettingsmaatregel. De tabel geeft een indicatieve timing voor de verschillende stappen in het omzettingsproces die van toepassing zijn.

Als het om een decreet gaat, gaat het ten minste om de volgende stappen:
- voorbereidende fase;
- eerste principiële goedkeuring;
- tweede principiële goedkeuring;
- definitieve goedkeuring;
- parlementaire fase;
- bekrachtiging en afkondiging;
- publicatie in het Belgisch Staatsblad;
- aanmelding in de MNE-databank. 

Bij de opmaak van de tijdstabel wordt er vertrokken vanuit de omzettingsdatum en wordt zo de datum, door terug te rekenen, bepaald voor elke stap. Daarbij wordt rekening gehouden met de wettelijk voorgeschreven advies- en behandelingstermijnen, met het oog op een tijdige publicatie en aanmelding in de MNE-databank van de omzettingsmaatregelen. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving laadt de tijdstabel uiterlijk drie maanden na registratie van de richtlijn op in de Vlaamse databank EU-regelgeving.

3.3.1.4 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van een bevoegd of trekkend beleidsdomein waakt over de uitvoering van de verschillende stappen van de tijdstabel, zodat de voortgang van de omzettingsprocessen volgens planning gewaarborgd is.

3.3.1.5 De minister waakt over de uitvoering van de omzettingsprocessen die onder zijn bevoegdheid vallen zodat de voortgang van de omzettingsprocessen volgens planning gewaarborgd is. 

3.3.2 Rapportering

3.3.2.1 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving toetsen de voortgang in omzettingsprocessen aan de vooropgestelde tijdstabel, passen de tijdstabel aan als dat nodig is, en rapporteren daarover via de Vlaamse databank EU-regelgeving.

3.3.2.2 De Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, rapporteert op maandelijkse basis aan de Vlaamse Regering over de voortgang van de omzetting van richtlijnen door Vlaanderen. Een samenvatting van de concordantietabel, de tijdstabel en de voortgang van het omzettingsproces worden opgenomen in de rapportering.

3.3.2.3 De eurocoördinator rapporteert op maandelijkse basis aan het kabinet van de Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, over de omzettingsdossiers die te laat werden omgezet of waarvoor laattijdigheid dreigt. Het kabinet van de Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, brengt die omzettingsdossiers onder de aandacht van de andere kabinetten. 

3.3.2.4 De eurocoördinator brengt de eurocoördinatoren van de federale overheidsdiensten en van de andere deelstaten op de hoogte van de voortgang van de omzetting van richtlijnen.

3.3.2.5 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving zorgen, via de AAVREU, voor de aanmelding in de MNE-databank van de Vlaamse regelgeving ter omzetting van richtlijnen. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving brengt de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en de eurocoördinator op de hoogte van de aanmelding in de MNE-databank.

3.3.2.6 Bij de aanmelding van de Vlaamse regelgeving in de MNE-databank worden de concordantietabellen A en B meegegeven. 

4 Maatregelen in het kader van de inbreukprocedures

4.1 EU-pilotdossiers


4.1.1 Identificatie, analyse en rapportering van de Vlaamse bevoegdheid bij EU-pilotdossiers

4.1.1.1 De eurocoördinator registreert elk EU-pilotdossier dat de Europese Commissie tegen België opent in de Vlaamse databank EU-regelgeving en vult het dossier aan bij elke volgende stap in het EU-pilotdossier. 

4.1.1.2 De eurocoördinator brengt de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de vermoedelijk bevoegde beleidsdomeinen op de hoogte van een nieuw EU-pilotdossier en van elke volgende stap in het EU-pilotdossier. 

4.1.1.3 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de vermoedelijk bevoegde beleidsdomeinen zorgen ervoor dat hun beleidsdomein:

- de (aanvullende) vragen van de Europese Commissie grondig doorneemt;
- een inschatting maakt of Vlaanderen bevoegd is voor het vermeende probleem met de omzetting en/of de toepassing van het EU-recht dat de Europese Commissie aanhaalt;
- bepaalt welk gevolg het beleidsdomein aan het dossier wil geven:
o ofwel een verweer tegen de grieven van de Europese Commissie;
o ofwel corrigerende maatregelen om te voldoen aan het EU-recht;
- de eventuele wijzigingen bepaalt die nodig zijn om de Vlaamse regelgeving of niet-regelgevende initiatieven in overeenstemming te brengen met het EU-recht, als gekozen wordt voor het nemen van corrigerende maatregelen om te voldoen aan het EU-recht. 

4.1.1.4 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving gaan na of het EU-pilotdossier voor hun beleidsdomein aanvaard mag worden. Als het EU-pilotdossier aanvaard wordt, verbindt het beleidsdomein zich ertoe om een antwoord te formuleren op de vragen van de Europese Commissie.

4.1.1.5 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving laten binnen vijf werkdagen na registratie van een EU-pilotdossier en bij elke nieuwe stap in een EU-pilotdossier per e-mail aan de eurocoördinator weten of ze ervoor bevoegd zijn en of ze het dossier aanvaarden. Ze laden de analyse, vermeld in punt 4.1.1., op in de Vlaamse databank EU-regelgeving binnen tien werkdagen na registratie van het EU-pilotdossier. 

4.1.1.6 De eurocoördinator brengt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op de hoogte van de bevoegdheid van en de aanvaarding van het EU-pilotdossier door Vlaanderen.

4.1.2 Procedure en taken van actoren bij onduidelijkheid over de Vlaamse bevoegdheid en/of over de coördinatie in EU-pilotdossiers


4.1.2.1 De eurocoördinator roept een vergadering bijeen van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving om het EU-pilotdossier te bespreken als wordt vastgesteld dat:

 - verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn voor het EU-pilotdossier en/of de bevoegdheden onduidelijk zijn;
- er behoefte is aan coördinatie;
- het onduidelijk is welk beleidsdomein het antwoord op het EU-pilotdossier inhoudelijk zal coördineren. 

De vergadering wijst, op voorstel van de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving, een trekkend beleidsdomein aan. De andere beleidsdomeinen zijn de betrokken beleidsdomeinen. Behoudens de verantwoordelijkheden, vastgelegd in punt 4.1.2.4 en 4.1.2.5, kan het SOIA-dossierteam EU-regelgeving afspraken vastleggen over de taakverdeling tussen de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein en de betrokken beleidsdomeinen en van de eurocoördinator. 

4.1.2.2 De plenaire vergadering van het SOIA valideert de beslissingen die het SOIA-dossierteam EU-regelgeving heeft genomen in het kader van punt 4.1.2.1. Als de vergadering van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving geen overeenstemming bereikt over het trekkende beleidsdomein, wijst de plenaire vergadering van het SOIA, op voorstel van de eurocoördinator, het dossier toe aan een trekkend beleidsdomein.

4.1.2.3 Als de plenaire vergadering van het SOIA geen overeenstemming bereikt over het trekkende beleidsdomein, zullen de voorzitters van de betrokken managementcomités in onderling overleg uitmaken hoe de bevoegdheden of verantwoordelijkheden concreet opgenomen zullen worden. Het Departement internationaal Vlaanderen neemt daartoe in voorkomend geval het initiatief.

4.1.2.4 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein zorgt, in nauw overleg met de eurocoördinator, voor:

- de inhoudelijke opmaak van het gecoördineerde antwoord van Vlaanderen op het EU-pilotdossier, rekening houdend met de afspraken over de taakverdeling tussen de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein en de betrokken beleidsdomeinen en de eurocoördinator waarnaar verwezen wordt in punt 4.1.2.1;
- het beantwoorden van de vragen van de Europese Commissie over de bevoegdheden van het eigen beleidsdomein;
- de uitwisseling van informatie over het EU-pilotdossier met de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen en de eurocoördinator;
- de coördinatie van eventueel overleg over het EU-pilotdossier met de federale overheid en de andere deelstaten. 

4.1.2.5 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen zorgen voor:

- het bezorgen van hun juridische analyse, vermeld in punt 4.1.1.3, aan de beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein;
- het aanleveren van de antwoorden op de vragen van de Europese Commissie over de bevoegdheden van het eigen beleidsdomein aan de beleidsdomeincoördinator van het trekkende beleidsdomein;
- uitwisseling van informatie over het EU-pilotdossier met de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein en van de eventuele andere betrokken beleidsdomeinen, en met de eurocoördinator. 

4.1.2.6 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur informeert een lokaal bestuur onmiddellijk over de intenties van de Europese Commissie in EU-pilotdossiers die tot de bevoegdheid van dat lokaal bestuur behoren of waarbij dat lokaal bestuur betrokken is. De lokale besturen wordt bovendien gevraagd om een antwoord op te stellen als ze verantwoordelijk zijn voor het EU-pilotdossier of worden betrokken bij de opmaak van het antwoord voor een EU-pilotdossier waarbij ze betrokken zijn.

4.1.2.7 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein neemt proactief initiatieven ten aanzien van de federale overheid en de andere deelstaten om tot een vergelijk te komen over wie er bevoegd is om welke vraag te beantwoorden, of er inhoudelijke afstemming nodig is om de vragen te beantwoorden en hoe de vragen beantwoord zullen worden. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving kan daarbij een beroep doen op de eurocoördinator en de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat het bevoegde of trekkende beleidsdomein het antwoord op de vragen van de Europese Commissie proactief voorbereidt, in afwachting van het resultaat van de eigen initiatieven. 

4.1.3 Besluitvormingsproces als er corrigerende maatregelen nodig zijn om het EU-pilotdossier op te lossen en aanmelding van het antwoord

4.1.3.1 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat er, als dat nuttig is, concordantietabellen A en B als vermeld in punt 3.3.1.1 worden opgemaakt.

4.1.3.2 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat voor elke corrigerende maatregel een tijdstabel als vermeld in punt 3.3.1.3 wordt opgemaakt. 

4.1.3.3 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van een bevoegd of trekkend beleidsdomein waakt over de uitvoering van de verschillende stappen van de tijdstabel zodat de voortgang van de besluitvormingsprocessen volgens planning gewaarborgd is.

4.1.3.4 De minister waakt over de uitvoering van de besluitvormingsprocessen die onder zijn bevoegdheid vallen zodat de voortgang van die besluitvormingsprocessen volgens planning gewaarborgd is. 

4.1.3.5 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving toetsen de voortgang van het besluitvormingsproces dat het EU-pilotdossier moet oplossen, aan de vooropgestelde tijdstabel, passen die aan als dat nodig is en rapporteren erover via de Vlaamse databank EU-regelgeving. 

4.1.3.6 De eurocoördinator informeert de Vlaamse Regering, de eurocoördinatoren van de federale overheidsdiensten en de andere deelstaten, en het overlegcomité over de voortgang van de behandeling van de EU-pilotdossiers, als dat relevant is. 

4.1.3.7 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt voor de aanmelding van het antwoord op de vragen van de Europese Commissie in de EU-pilotdatabank. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein brengt de FOD Buitenlandse Zaken en de eurocoördinator op de hoogte van de aanmelding in de EU-pilotdatabank. 

4.1.3.8 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt, via de AAVREU, voor de aanmelding van de Vlaamse maatregelen ter omzetting van richtlijnen in de MNE-databank als erkend werd dat er corrigerende maatregelen genomen moesten worden. Bij die aanmelding worden de concordantietabellen A en B meegegeven. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein brengt de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en de eurocoördinator op de hoogte van de aanmelding in de MNE-databank. 

4.1.3.9 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein kan een verzoek om uitstel van de termijn voor het beantwoorden van de vragen van de Europese Commissie indienen in de EU-pilotdatabank. Dat verzoek om uitstel voldoet aan de richtlijnen die de Europese Commissie heeft voorgeschreven. 

4.1.3.10 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat het eigen beleidsdomein de volgende elementen aan het antwoord op een EU-pilotdossier toevoegt, als erkend werd dat er corrigerende maatregelen moeten worden genomen: 

- het ontwerp van de corrigerende maatregelen, voor zover dat  beschikbaar is;
- een tijdstabel voor de aanname van die maatregelen. 

4.1.3.11 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein informeert de Europese Commissie over de voortgang in het besluitvormingsproces dat het EU-pilotdossier oplost.

4.2 Inbreukdossiers


4.2.1 Identificatie, analyse en rapportering van de Vlaamse bevoegdheid bij inbreukdossiers

4.2.1.1 De eurocoördinator registreert elk inbreukdossier dat de Europese Commissie tegen België opent in de Vlaamse databank EU-regelgeving en vult het dossier aan bij elke volgende stap in het inbreukdossier. 

4.2.1.2 De eurocoördinator brengt de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de vermoedelijk bevoegde beleidsdomeinen op de hoogte van een nieuw inbreukdossier en van elke volgende stap in het inbreukdossier. 

4.2.1.3 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de vermoedelijk bevoegde beleidsdomeinen verzekeren zich ervan dat hun beleidsdomein:

- de documenten van elke stap in het inbreukdossier grondig doorneemt; 
- een inschatting maakt of Vlaanderen bevoegd is voor het vermeende probleem met betrekking tot de omzetting en/of toepassing van het EU-recht dat door de Europese Commissie wordt aangehaald;
- bepaalt welk gevolg het beleidsdomein aan het inbreukdossier wil geven: 
o ofwel verweer tegen de grieven van de Europese Commissie; 
o ofwel corrigerende maatregelen om te voldoen aan het EU-recht;
- de eventuele wijzigingen bepaalt die nodig zijn om Vlaamse regelgeving of niet-regelgevende initiatieven in overeenstemming te brengen met het EU-recht, als gekozen wordt voor het nemen van corrigerende maatregelen om te voldoen aan het EU-recht. 

4.2.1.4 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving laten binnen vijf werkdagen na registratie van een inbreukdossier én bij elke nieuwe stap in het inbreukdossier per e-mail aan de eurocoördinator weten of ze ervoor bevoegd zijn. Ze laden de analyse, vastgelegd in punt 4.2.1.3, op in de Vlaamse databank EU-regelgeving binnen tien werkdagen na de registratie van het inbreukdossier. 

4.2.1.5 De eurocoördinator brengt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken op de hoogte van de bevoegdheid van Vlaanderen over het inbreukdossier. 

4.2.2 Procedure en taken van actoren bij onduidelijkheid over de Vlaamse bevoegdheid en/of over de coördinatie in inbreukdossiers

4.2.2.1 De eurocoördinator roept een vergadering bijeen van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving om het inbreukdossier te bespreken als wordt vastgesteld dat:

- verschillende beleidsdomeinen bevoegd zijn voor het inbreukdossier en/of de bevoegdheden onduidelijk zijn;
- er behoefte is aan coördinatie;
- het onduidelijk is welk beleidsdomein het antwoord op het inbreukdossier inhoudelijk zal coördineren. 

 De vergadering wijst, op voorstel van de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving, een trekkend beleidsdomein aan. De andere beleidsdomeinen zijn de betrokken beleidsdomeinen. Behoudens de verantwoordelijkheden, vastgelegd in punt 4.2.2.4 en 4.2.2.5, kan het SOIA-dossierteam EU-regelgeving afspraken vastleggen over de taakverdeling tussen de beleidsdomeincoördinatoren van het trekkende beleidsdomein en van de betrokken beleidsdomeinen en de eurocoördinator. 

4.2.2.2 De plenaire vergadering van het SOIA valideert de beslissingen van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving die genomen zijn in het kader van punt 4.2.2.1. Als de vergadering van het SOIA-dossierteam EU-regelgeving geen overeenstemming bereikt over het trekkende beleidsdomein, wijst de plenaire vergadering van het SOIA, op voorstel van de eurocoördinator, het dossier toe aan een trekkend beleidsdomein. 

4.2.2.3 Als de plenaire vergadering van het SOIA geen overeenstemming bereikt over het trekkende beleidsdomein zullen de voorzitters van de betrokken managementcomités in onderling overleg uitmaken hoe de bevoegdheden en verantwoordelijkheden concreet opgenomen zullen worden. Het Departement internationaal Vlaanderen neemt daartoe in voorkomend geval het initiatief.  

4.2.2.4 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein zorgt, in nauw overleg met de eurocoördinator, voor:

- de inhoudelijke opmaak van het gecoördineerde antwoord op het inbreukdossier door Vlaanderen;
- een reactie op de documenten van de Europese Commissie voor wat betreft de bevoegdheden van het eigen beleidsdomein;
- de uitwisseling van informatie over het inbreukdossier met de  beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen en de eurocoördinator;
- de coördinatie van eventueel overleg over het inbreukdossier met de federale overheid en de andere deelstaten. 

4.2.2.5 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen zorgen voor:

- het bezorgen van hun juridische analyse, vermeld in punt 4.2.1.3 aan de beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein; 
- het aanleveren van een reactie op de documenten van de Europese Commissie voor wat betreft de bevoegdheden van hun beleidsdomein aan de beleidsdomeincoördinator van het trekkende beleidsdomein;
- uitwisseling van informatie over het inbreukdossier met de beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het trekkende beleidsdomein en van de eventuele andere betrokken beleidsdomeinen en met de eurocoördinator. 

4.2.2.6 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein neemt proactief initiatieven ten aanzien van de federale overheid en de andere deelstaten om tot een vergelijk te komen over wie er bevoegd is om een inbreukdossier te behandelen, of er inhoudelijke afstemming nodig is, en hoe er gereageerd zal worden als er discussie of onduidelijkheid bestaat over de intern-Belgische bevoegdheidsverdeling in een inbreukdossier. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein kan daarbij een beroep doen op de eurocoördinator en de beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving van de betrokken beleidsdomeinen. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat het bevoegde of trekkende beleidsdomein de reactie op de documenten van de Europese Commissie proactief voorbereidt, in afwachting van het resultaat van de eigen initiatieven.

4.2.3 Besluitvormingsproces als er corrigerende maatregelen nodig zijn om het inbreukdossier op te lossen en aanmelding van het antwoord

4.2.3.1 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat, als dat nuttig is, concordantietabellen A en B als vermeld in punt 3.3.1.1 worden opgemaakt.

4.2.3.2 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat voor elke corrigerende maatregel een tijdstabel als vermeld in punt 3.3.1.3 wordt opgemaakt. 

4.2.3.3 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van een bevoegd of trekkend beleidsdomein waakt over de uitvoering van de verschillende stappen van de tijdstabel zodat de voortgang van de besluitvormingsprocessen volgens planning gewaarborgd is.

4.2.3.4 De minister waakt over de uitvoering van de besluitvormingsprocessen die onder zijn bevoegdheid vallen zodat de voortgang van die besluitvormingsprocessen volgens planning gewaarborgd is. 

4.2.3.5 De beleidsdomeincoördinatoren EU-regelgeving toetsen de voortgang van het besluitvormingsproces dat het inbreukdossier moet oplossen aan de vooropgestelde tijdstabel, passen die aan als dat nodig is, en rapporteren daarover via de Vlaamse databank EU-regelgeving.

4.2.3.6 De Vlaams minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, rapporteert op maandelijkse basis aan de Vlaamse Regering over de ontwikkelingen in de inbreukdossiers waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Een samenvatting van de analyse, de tijdstabel, de voortgang in het besluitvormingsproces en andere relevante informatie over de inbreukdossiers wordt opgenomen in de rapportering. 

4.2.3.7 De eurocoördinator rapporteert aan het kabinet van de Vlaams minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, over de inbreukdossiers. Het kabinet van de Vlaamse minister, bevoegd voor het buitenlands beleid, brengt de inbreukdossiers onder de aandacht van de andere kabinetten.

4.2.3.8 De eurocoördinator informeert de eurocoördinatoren van federale overheidsdiensten en de andere deelstaten over de voortgang in de behandeling van de inbreukdossiers. 

4.2.3.9 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt, via de AAVREU, voor de aanmelding van het antwoord op het inbreukdossier in de INFRA-databank. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt, via de AAVREU, voor de aanmelding van de Vlaamse maatregelen ter omzetting van richtlijnen in de MNE-databank als erkend werd dat er corrigerende maatregelen genomen moeten worden. Bij de aanmelding van de corrigerende maatregelen ter omzetting van richtlijnen in de MNE-databank worden de concordantietabellen meegegeven. De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein brengt de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en de eurocoördinator op de hoogte van de aanmelding in de INFRA- en/of de MNE-databank. 

4.2.3.10 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein kan, via de AAVREU, een verzoek om uitstel voor het antwoord op het inbreukdossier indienen in de INFRA-databank. Dat verzoek om uitstel voldoet aan de richtlijnen die de Europese Commissie heeft voorgeschreven. 

4.2.3.11 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein zorgt ervoor dat het eigen beleidsdomein de volgende elementen aan het antwoord op een inbreukdossier toevoegt, als erkend werd dat er corrigerende maatregelen moeten worden genomen:

- het ontwerp van de corrigerende maatregelen, voor zover dat beschikbaar is;
- een tijdstabel voor de aanname van die maatregelen. 

4.2.3.12 De beleidsdomeincoördinator EU-regelgeving van het bevoegde of trekkende beleidsdomein informeert, via de AAVREU, de Europese Commissie over de voortgang in het besluitvormingsproces dat het inbreukdossier oplost.


Geert BOURGEOIS,
Minister-president van de Vlaamse Regering